Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemeen.
1. In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: P.J.M. Aarts

Opdrachtgever: de wederpartij van de leverancier

Goederen: de zaken en/of diensten die door leverancier aan opdrachtgever
Worden uitgeleverd.

2. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier partij is worden uitsluitend
Beheerst door deze voorwaarden, die op eerste verzoek aan opdrachtgever worden toegezonden.
3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
4. De door opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Offertes.
1. Alle door leverancier gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
2. Aanbiedingen en de daarbij behorende bescheiden blijven te allen tijde eigendom van leverancier en mogen zonder toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen verplicht leverancier niet tot acceptatie van een order.
Niet-acceptatie wordt zo spoedig mogelijk aan wederpartij medegedeeld.
4. Aanbiedingen zijn geldig tot uiterlijk 30 dagen na datum uitbrenging.

Overeenkomst.
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand nadat leverancier een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, waarbij de datum van bevestiging bindend is.
2. Bij transacties die een bedrag van € 2000,– te boven gaan, is een vooruitbetaling van 20% van de aanneemsom verschuldigd. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat dit bedrag door leverancier ontvangen is.
3. Bij transacties waarvoor naar aard en omvang geen opdrachtbevestiging wordt gemaakt, Wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als overige verplichtingen wordt voldaan.

Prijzen.
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Onze prijzen zijn vermeld in nederlandse valuta, eventuele koersverschillen worden doorberekend.

Annulering.
Indien opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 10% van de aanneemsom als annuleringskosten in rekening gebracht, onverlet het recht op volledige schadevergoeding.

Levering.
1. Levering van goederen door leverancier geschiedt door middel van gezamenlijke inspectie van de geleverde goederen, nadat de aan leverancier opgedragen werkzaamheden zijn voltooid.
2. Indien opdrachtgever niet meewerkt aan de in lid 1 genoemde inspectie, is leverancier gerechtigd deze zelfstandig uit te voeren en is de levering voltooid na deze inspectie.
3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de leverancier kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.

Wijzigingen in het aangenomen werk.
1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, worden, indien daaruit meerkosten ontstaan, beschouwd als meerwerk.

Intellectuele eigendom.
1. Alle tekeningen en ontwerpen blijven onvervreemdbaar eigendom van leverancier, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
2. Opdrachtgever garandeert te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, leverancier niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart leverancier volledig voor alle gevolgen van aanspraken welke jegens hem geldend zouden mogen maken uit hoofde van het hiervoor bepaalde.

Aansprakelijkheid.
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover niet in de Wet geregeld.
2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nimmer te boven gaan.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.
4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft.

Klachten.
1. Klachten worden slechts in behandeling genomen, indien zij ons rechtstreeks binnen 30 dagen na oplevering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder Nauwkeurige opgave van aard en omvang van de klachten.
2. Reclames over de facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 30 dagen na factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
4. Slechts indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

Garantie.
1. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde garandeert de Leverancier de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde Eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking. Deze garantie geldt voor nieuwe produkten voor een periode van 12 maanden na levering (inclusief de eventuele “zichtperiode”), tenzij anders overeengekomen. Garantie voor de door de Leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrek(t)(ken).
2. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van de leverancier, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de leverancier/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
3. Alle garantieaanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
4. Deze garantiebepalingen gelden niet voor verbruiksartikelen. Niet-nakoming door de wederpartij van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
5. Geen enkele garantie wordt gegeven op de kleurechtheid of kleurvastheid van de geleverde materialen.
6. Ook kan geen enkele garantie verleend worden op vormveranderingen van hout (hetzg. “werken”) door wat voor oorzaak dan ook.

Eigendomsvoorbehoud.
1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Leverancier geleverde of nog te leveren zaken. Leverancier blijft eigenaar van het geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van leverancier terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Leverancier blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leverde zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet Gerechtigd op de leverancier geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht Of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van leverancier te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.
3. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot Verkochte zaken of uit te voeren werk jegens leverancier niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
4. Leverancier verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van leverancier, ten behoeve van andere aanspraken die leverancier op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van leverancier zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Betaling.
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door de leverancier aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na faktuurdatum, of in geval van montage/installatie vanaf de datum van montage/installatie. Deze datum wordt verminderd met het aantal dagen waarmede, buiten toedoen van de leverancier, de montage/installatie wordt vertraagd. De leverancier is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen welke vooraf wordt medegedeeld. De op de bank/giroafschriften van de leverancier aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door de leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3. In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van de condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
heeft de leverancier door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van de door de leverancier verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
Rente en kosten.
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtwege in verzuim en is de leverancier gerechtigd om vanaf 30 dagen na faktuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.
Toepasselijk recht.
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege de leverancier worden beheerst door Nederlands Recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake nationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. (Weens Koopverdrag).
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van de leverancier bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wet dit toelaat.
3. Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van de leverancier om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.